اسناد مرجع

اسناد کلان

۲۵۵۵۵ ۲۳۴۲۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

سیاست های کلی (ابلاغ شده)

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاست‌های کلی علم و فناوری

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاست‌های کلی اشتغال

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاست‌هاى کلى برنامه‌ى سوم‌ توسعه

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاست‌های کلی برنامه‌ى دوم‌ توسعه

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاست‌های کلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي (مصوب مجمع تشخیص)

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سیاست‌های کلی رشد و توسعه فناوري در كشور (مصوب مجمع تشخیص)

قوانین و برنامه‌ها

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
نقشه جامع علمی کشور

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سند راهبردی کشور در امور نخبگان

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
سند آمایش آموزش عالی (پیش نویس)

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
برنامه های وزارت علوم در سند چشم انداز

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
قانون برنامه پنجم توسعه

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
قانون برنامه چهارم توسعه

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
قانون برنامه سوم توسعه

۲۵۵۵۵۲۳۴۲۳
قانون برنامه دوم توسعه