اظهار نظرهای کارشناسی

نام گزارش تاریخ انتشار شماره مسلسل

 

۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی» ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰۴
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات، رتبه و نتایج نهائی آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت به کارگیری های غیرقانونی» ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷۱
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (۳) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب ۱۳۹۲» ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۱۳۸۹۹
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۱۳۸۵۲
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین نیروی انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و آموزشکده های زیر مجموعه آن» ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۱۳۵۲۲
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» (مخصوص صحن علنی) ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ ۱۲۹۸۰-۱
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۱۲۹۸۰
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ ۱۲۸۳۷
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» (اعاده شده از شورای نگهبان) ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ ۱۲۵۰۲
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها» ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ ۱۲۴۵۲
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱۲۳۲۸
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس دانشگاه جامع امام خمینی (ره)» ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ۱۰۸۶۳
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه تعیین شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی» ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۰۶۹۲
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی» ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ ۱۰۳۸۳
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ ۹۴۵۳
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه پذیرش دانشجو دوره دکترای تخصصی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی کشور» ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ ۸۸۷۰
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۶/۰۳/۰۸ ۸۳۷۶
۲۲۵۵ خلاصه گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ ۸۲۴۷-۱
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ ۸۲۴۷
۲۲۵۵ اظهار نظر کارشناسی درباره : طرح ضوابط و نحوه گزینش اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ۱۳۸۵/۱۱/۰۱ ۸۱۷۵
۲۲۵۵ اظهارنظر کارشناسی درباره طرح: ساماندهی شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اسفند ۱۳۸۴ ۷۷۳۴
۲۲۵۵ گزارش کارشناسی پیرامون تأسیس شرکت های تحقیقاتی و مشاوره ای وابسته به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی فروردین ۱۳۷۵ ۱۱۹۴