بررسي استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاه ها به منظور ارایه چارچوب مناسب براي ارتقاي کيفي مديريت آموزش عالي

عنوان مقاله: بررسي استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاه ها به منظور ارایه چارچوب مناسب براي ارتقاي کيفي مديريت آموزش عالي
عنوان نشریه: پژوهشنامه تربيتي
نوبت انتشار: تابستان ۱۳۸۸ , دوره  ۵ , شماره  ۱۹ ; از صفحه ۹۵ تا صفحه ۱۲۹
نویسندگان: زيرك مهدي, كوهستاني حسينعلي, خوي نژاد غلامرضا, آهنچيان محمدرضا
واژگان کلیدی: استاندارد هاي حرفه اي، روساي دانشگاهها، متخصصان آموزش عالي، آموزش عالي، مديريت آموزش عالي
چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسي استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاهها (به وي‍ژه در حوزه آموزش) و به منظور ارایه چارچوب مناسب براي ارتقاي کيفي مديريت آموزش عالي انجام گرفته است. در اين مطالعه سه سوال بنيادي مورد بررسي قرارگرفته است:
 استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاهها کدام است؟
الگوي مناسب براي ارتقاي استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاهها کدام است؟
 -۳درجه تناسب الگوي پيشنهادي از نظر متخصصان آموزش عالي کدام است؟
اين پژوهش از نوع توصيفي است و براي اجراي آن از روش پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش را کليه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي: فردوسي مشهد، واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۹ (خراسان)، بيرجند و سبزوار تشکيل مي دهند، که تعداد کل آنها بر اساس آمار اخذ شده در تاريخ مهرماه ۱۳۸۶، ۱۵۰۰ نفر مي باشد، که از طريق نمونه گيري طبقه اي-نسبي تعداد ۹۷ نفر انتخاب شدند.
براي جمع آوري اطلاعات از روش کتابخانه اي و پرسشنامه محقق ساخته (يک پرسشنامه باز پاسخ از طريق فن دلفي و دو پرسشنامه بسته پاسخ با طيف ليکرت) استفاده شده است که پس از تعيين روایي و پايایي در اختيار نمونه آماري قرار گرفته است.
براي تحليل اطلاعات و داده ها در بخش توصيفي از جدول توزيع فراواني و درصد و در بخش استنباطي از
آزمون هاي t همبسته، کي دو فريدمن و نسبت بهره گيري شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وMinitab و نرم افزار Lisrel انجام گرفته است.
از جمله نتايج پژوهش حاضر، اين که:
 -۱وضعيت موجود استاندارد هاي حرفه اي (دانش مهارت، توانايي و نگرش و گرايش) روساي دانشگاه هاي مورد مطالعه در حد مطلوبي نيست.
 از نظر برخورداري روساي دانشگاههاي مورد بررسي از استاندارد هاي حرفه اي در وضع موجود، مولفه هاي مهارت و توانايي، داراي رتبه اول، بعد از آن در رتبه دوم مولفه نگرش و گرايش قرار دارد و در درجه سوم مولفه دانش قرارگرفته است.
از نظر وضع مطلوب و مورد انتظار استاندارد هاي حرفه اي روساي دانشگاهها، مولفه نگرش و گرايش داراي بيشترين اهميت، مولفه مهارت و توانايي در درجه دوم و مولفه دانش در رده سوم قرارگرفته است.

دریافت متن کامل

 ۲۲۵۵

 

 

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>