بررسي نقش نظام آموزش از دور بر توسعه منابع انساني در دانشگاه پيام نور

عنوان مقاله: بررسي نقش نظام آموزش از دور بر توسعه منابع انساني در دانشگاه پيام نور
عنوان نشریه: پژوهش در برنامه ريزي درسي
نوبت انتشار: زمستان ۱۳۹۱ , دوره  ۹, شماره  ۳۵ ; از صفحه ۶۰ تا صفحه ۷۳
نویسندگان: نجفي حسين, فرج الهي مهران, نوروززاده رضا, سرمدي محمدرضا
واژگان کلیدی: آموزش از دور، توسعه منابع انساني، دانشگاه پيام نور
چکیده:

هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش آموزش از دور بر توسعه منابع انساني دانشجويان دکتري دانشگاه پيام نور است. اين تحقيق از نوع همبستگي است و به صورت توصيفي - پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري آن شامل ۱۰۸۲ نفر از دانشجويان دکتري پيام نور بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي و فرمول کوکرال ۱۳۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شيوه جمع آوري اطلاعات نيز، پرسشنامه بود که ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه آموزش از دور۰٫۹۲۷ و براي پرسشنامه توسعه منابع انساني۰٫۹۰۱  به دست آمد. نتيجه تحقيق نشان داد که بين مولفه هاي آموزش از دور و توسعه منابع انساني در سطح الفاي ۰٫۰۱ ضريب همبستگي r=0.841 به دست آمد که حاکي از رابطه مثبت ومعنادار ميان آنهاست. نتيجه نهايي ليزرل نيز نمايان ساخت که آموزش از دور بر توسعه دانش، نگرش، مهارت و رفتار دانشجويان به عنوان مولفه هاي توسعه منابع انساني در دانشگاه پيام نور تاثيرگذار است. زيرا نسبت خي دو به درجه آزادي ۱٫۲۳ کوچک تر از ۳، ميزان RMSEA 0.0033 کوچک تر از سطح استاندارد۰٫۰۱ ، ميزان P-value 0.321 بزرگ تر از سطح استاندارد ۰٫۰۵، ميزان GFI 0.97 و AGFI 0.93 بزرگ تر از ۰٫۹۰ به دست آمد که نشان از برازش خوب مدل و بيان کننده رابطه علي بين آموزش از دور و توسعه منابع انساني است.

دریافت متن کامل

 ۲۲۵۵

 

 

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>