شناسايي مولفه هاي سرمايه اجتماعي در دانشگاه ها به منظور ارايه مدلي جهت ارتقا آن

عنوان مقاله: شناسايي مولفه هاي سرمايه اجتماعي در دانشگاه ها به منظور ارايه مدلي جهت ارتقا آن
عنوان نشریه: رهبري و مديريت آموزشي
نوبت انتشار: تابستان ۱۳۸۸ , دوره  ۳ , شماره  ۲ (مسلسل ۸) ; از صفحه ۹ تا صفحه ۳۴
نویسندگان: انديشمند ويدا
واژگان کلیدی: سرمايه اجتماعي، نظام آموزش عالي، دانشگاه
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش دانشگاه در ايجاد سرمايه اجتماعي به منظور ارايه مدل براي ارتقا نظام آموزش عالي كشور و به روش توصيفي پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش اعضا هيات علمي تمام وقت دانشگاه هاي آزاد استان كرمان در سال تحصيلي ۶۲۰ (۸۷-۸۸) نفر بودند كه تعداد ۱۷۵ نفر به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين آنها انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه محقق ساخته بود. از مرور ادبيات و پيشينه پژوهش۵۴ متغير و زير مولفه استخراج گرديد و بر اساس آن پرسشنامه اول براي تعيين وضع موجود سرمايه اجتماعي تدوين گرديد. روايي محتوايي پرسشنامه توسط، صاحبنظران مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن پس از اجراي آزمايشي بين تعدادي از اعضاي هيات علمي، از طريق ضريب آلفاي كرانباخ (%۹۸) محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل داده هاي در دو سطح توصيفي و استنباطي (تحليل عاملي و ضريب همبستگي) صورت گرفت. پس از انجام تحليل عاملي، ۷ مولفه اصلي و ۵۴ زير مولفه شناسايي شده و با هويت سازماني، توانمندسازي، همكاري و نفع عمومي، تسهيم دانش و خلق سرمايه فكري، اعتماد و همبستگي، مديريت مشاركتي و آگاهي نامگذاري شد. نتايج نشان داد، مولفه اصلي اعتماد و همبستگي بالاترين ميانگين و مولفه مديريت مشاركتي از كمترين ميزان ميانگين برخوردار است و زير مولفه هاي تعهد و تعلق، ميزان قدرت رهبري و مديريت، خيرخواهي و ديگرخواهي برقراري ارتباط بين افراد داراي دانش با افراد نيازمند به دانش آنها، قابليت دسترسي به افراد و گروه هاي مورد نياز، بالاترين ميانگين را دارا هستند ولي زير مولفه هاي تجليل و قدرشناسي، عدالت، جهت گيري به سمت هدف جمعي، پرورش نوآوري و خلاقيت، همبستگي در كل سازمان، مديريت مشاركتي پايين ترين ميانگين را دارا هستند و نشان دهنده وضعيت نامطلوب در اين حوزه ها مي باشد. نتايج نشان داد كه بين نظر پاسخگويان از لحاظ متغير جنسيت، تحصيلات و سابقه كار تفاوت چنداني وجود ندارد ولي توزيع نظر پاسخگويان در متغيرهاي مرتبه علمي و محل دانشگاهي محل خدمت يكسان نمي باشد، بطوري كه در متغير مرتبه علمي، بيشترين سرمايه اجتماعي مربوط به (استادان) و كمترين مربوط به (مربيان) مي باشد. هم چنين در متغير واحد دانشگاهي محل خدمت، شهرستان زرند و كرمان به ترتيب، بالاترين و پايين ترين ميزان سرمايه اجتماعي را دارا مي باشند. نتايج نشان داد كه جو دانشگاههاي مذكور پيش نيازه اي اصلي را براي ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي ندارد و نقششان در اين زمينه ضعيف مي باشد. بر اساس يافته هاي حاصله از پرسشنامه اول پرسشنامه دوم مشتمل بر ۵بخش (فلسفه و اهداف، مباني نظري، چهارچوب ادراكي، مراحل اجرايي، نظام ارزشيابي) تدوين گرديد و سپس با استفاده از روش اميد رياضي با  (%۹۶)اعتبار سنجي شد.

دریافت متن کامل

 ۲۲۵۵

 

 

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>