بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۴

tech-transfer-illo

ضرورت حاکم شدن رویکرد تجاری‌سازی فناوری در برنامه ششم توسعه

رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید بر ضرورت به وجود آمدن وفاق ملی در مورد توسعه و به ویژه مدل توسعه اقتصادی کشور گفت: اگر می‌خواهیم اقتصادی مبتنی بر تولید ملی داشته باشیم باید ابتدا نخبگان علمی و فناوری و نخبگان سیاسی و اقتصادی بر یک مدل پیشرفت متفق شوند اما هنوز این اتفاق نیفتاده و این مدل اتخاذ نشده است.