بایگانی نویسنده: educator

۱۵۲۴۵۶۵۴۵۶۴

۶۰ تا ۷۰ دانشگاه دولتی کشور فاقد استاندارد قابل قبول هستند

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به سامان‌دهی مراکز آموزش عالی دولتی اظهار کرد: هدف از سامان‌دهی این مراکز به هیچ وجه این نیست که واحدی تعطیل یا محدود شود بلکه هدف این است که وضعیت موسسات و مراکز آموزش عالی جوان که در 15 سال گذشته راه‌اندازی شده‌اند متناسب با استانداردها بررسی شود.