بایگانی نویسنده: educator

۱۷۸۵۱۷۲

ادغام دانشگاه‌ها سلیقه‌ای است/ بی قوارگی در فضای دانشگاهی کشور موج می‌زند/ دانشگاه آزاد امپراطوریِ لجام گسیخته‌ است

ادغام دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های دیگر ناشی از این است که ما سند معتبر و فرادستی را نداشتیم و بیشتر سلیقه‌ای عمل می‌شد، یعنی یک دولت دانشگاهی را تاسیس می‌کند، دولت دیگر تعطیل می‌کند این نشان می‌دهد که ما با چشم انداز درست حرکت نمی‌کنیم و برنامه ریزی برای آینده نداریم.