مصاحبه

۲۵۳۴۹۶

شاگرد اولها: ریاضی و تجربی، بقیه: انسانی!!!

در این 50- 40 سال سلطه آمریکایی، شاهد آنیم که رشته های علوم انسانی بسیار مهجور واقع شده و به جای آن، رشته های فنی اهمیت وافری یافته اند. با تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در اواخر دوره سلطنت پهلوی دوم از یک سو و دانشگاه شیراز، که نسخه کپی از یک دانشگاه آمریکایی است، علوم فنی جایگاه ویژه ای پیدا می کند و حتی به مسائل اجتماعی نیز به صورت فنی نگاه می شود!

۲۵۲۱۴۵

کمی‌گرایی زمینه پرورش اساتید فاقد بینش علمی را فراهم می کند

رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه خیلی از دانشجویان با دانشجویان آماتوری هستند که هیچ تعلقی به علم و دانشگاه ندارند،‌افزود: روند کمیت گرایی در آموزش سبب می‌شود اساتید فاقد بینش و روحیه علمی وارد دانشگاه ها شوند.

۰۱۵

از اقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی

اگر علوم انساني در ايران بخواهد توسعه يابد بايد از تجربيات تاريخي غرب استفاده كند و ارتباط منفعل خودش را به ارتباط فعال تبديل كند. ما شايد نتوانيم در علوم نساني به‌فوريت به توليد دانش دست اول بپردازيم، اما اگر بخواهيم حركت خود را يك گام بهبود دهيم، مي‌توانيم ابتدا از يك اقتباس كننده منفعل به اقتباس كننده فعال تبديل شويم.