خبر

۱۲

تجمیع و کاهش تعداد واحدهای دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیئت رئیسه این دانشگاه با تاکید بر بهبود روش ها و افزایش بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: کلیه معاونت های دانشگاه برای بهبود روش ها، فرآیندها و سیستم ها با هدف حداکثر بهره وری و کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت اداری یک تفکر برنامه ریزی شده را در سرلوحه کار خود قرار دهند.